fbpx Pravilnik nagradne igre “Topli nasvet” | TIKI

Pravilnik nagradne igre “Topli nasvet”

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre »Tiki compact« (v nadaljevanju nagradna igra) je TIKI HVAC d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od dne 25. 3. 2024 do dne 28. 3. 2024 do 23:30. Nagradna igra poteka v družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice (“družba Facebook Inc.”) ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc. Namen nagradne igre je pridobivanje oboževalcev Tiki Slovenija Facebook strani podjetja TIKI HVAC d.o.o. in trženjsko komuniciranje blagovne znamke Tiki. Pojem “ljubitelj” v vseh sklonih in številih v okviru teh Pogojev pomeni uporabnika Facebooka, ki je na Tiki Slovenija Facebook strani kliknil na gumb Všeč mi je / Like. Za vsebino nagradne igre odgovarja organizator.

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani uporabniki Facebook-a,
– so starejši od 13 let,
– so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in
– sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook.

Kakršenkoli nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju TIKI HVAC d.o.o. ali povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na Facebook strani https://www.facebook.com/TikiSlovenija/.

3. Način sodelovanja

Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni objavi, ki jo bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil 25. 3. 2024 na časovnici Facebook strani Tiki Slovenija, mora odgovoriti na nagradno vprašanje v komentar objave.

Facebook objava, 25. 3. 2024:
⭐ NAGRADNO VPRAŠANJE ⭐ Ali veste, kateri obnovljivi vir koristimo za ogrevanje s toplotno črpalko Tiki compact? Je to voda, zrak ali zemlja? Do 28. 3. 2024 napišite odgovor v komentar te objave. 😊 Med vsemi pravilnimi odgovori bomo 29. 3. 2024 izžrebali nagrajenca, ki prejme mini paket orodja. 
Pravila:  
 

V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje poljubnokrat. Po zaključku nagradne igre bo organizator pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo dne 29. 3. 2024 na sedežu organizatorja in v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja.

Komisijo sestavljajo:
– Alenka Robnik, predsednica komisije
– Nina Obradovič, članica komisije
– Nace Dolenc, član komisije

Med vsemi, ki bodo pod nagradno objavo objavili svoj komentar/odgovor, bo organizator nagradne igre z elektronskim žrebom z uporabo naključnega algoritma izžrebal enega nagrajenca.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Nagrade in prevzem nagrade

Organizator bo podelil 1 nagrado:
Nagrada:
– 1x Mini paket orodja  (vrednost 10 EUR z DDV).

Nagrajenec bo o nagradi obveščen 29. 3. 2024 z objavo v komentar objave na časovnici Facebook strani Tiki Slovenija. Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 7 dni od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani tiki Slovenija. Nagrado bo organizator nagrajencu poslal po pošti v roku 14 dni po prejemu podatkov za dostavo nagrade.

V kolikor je nagrajenec mladoletna oseba, bodo zahtevani še dodatni podatki, ki se jih potrebuje za izpolnjevanje pogojev o prevzemu nagrade (soglasje zakonitega zastopnika mladoletne osebe, da v imenu mladoletne osebe prevzame nagrado, ki ga za nagrajenca izpolnijo in podpišejo starši, oziroma njegovi zakoniti zastopniki.)

Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na Facebook stranihttps://www.facebook.com/TikiSlovenija/.

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Zaradi brezplačnega sodelovanja v nagradni igri ni možno uveljavljati niti finančnih niti drugih zahtevkov sodelujočih do organizatorja. Formalnosti za predajo nagrade se rešujejo posamično z nagrajencem. Organizator ne odgovarja za pravilnost prejetih podatkov s strani nagrajencev zaradi prevzema nagrade.

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– nedelovanje Facebook strani Tiki Slovenija in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
– nedelovanje Facebook strani Tiki Slovenija, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
– kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, – kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

6. Plačilo dohodnine

Vrednost nagrade ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

7. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu, ime in priimek oz. uporabniško ime. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev na Facebook profilu Tiki Slovenija ali v morebitnih drugih medijih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na Facebook zasebno sporočilo Facebook strani Tiki Slovenija.

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke (ime in priimek oz. uporabniško ime), ki jih pridobi od sodelujočih uporabljal izključno za naslednje namene:
– izvedbo nagradne igre v vseh vidikih;
– obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence);
– objave nagrajencev na Facebook strani organizatorja (velja samo za nagrajence).

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal iz ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez da bi predhodno zagotovil, da katerikoli pogodbeni obdelovalec sklene in je skladen s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili ali pogodbami, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).

Osebni podatki udeležencev oziroma nagrajencev se obdelujejo in shranjujejo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, največ pa za obdobje 1 meseca od zaključka nagradne igre oz. podelitve nagrad. V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve za izbris bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni.

8. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Tiki Slovenija. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na zasebno sporočilo Facebook strani Tiki Slovenija. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (logistične ovire, tehnične težave idr.), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Velenje, 29. 3. 2024
TIKI HVAC d.o.o